Skip to content
Pokaż menu

Regulamin

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU

DO SERISU WWW.KINOPODANIOLEM.PL

 

I.          POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.         Regulamin ten (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług mających charakter usług audiowizualnych typu „video on-line” przez Dom Wydawniczy Rafael H. Marchut, T. Balon - Mroczka sp.j. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Łepkowskiego 6/39, 31-422 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sądy Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302419, NIP 9451894613, REGON 357110054 (zwany dalej „DW Rafael”).

2.         Przed skorzystaniem z Usługi świadczonej przez wyżej określony podmiot każdy jest zobowiązany do zapoznania się z całą treścią Regulaminu. Korzystanie z Usługi jest możliwe tylko w przypadku zaakceptowania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II.       SŁOWNICZEK REGULAMINU

    1.          Usługa – audiowizualna usługa medialna świadczona odpłatnie przez DW Rafael, na podstawie niniejszego regulaminu oraz Umowy, polegająca na udostępnieniu Klientowi Materiału Audiowizualnego wchodzącego w skład Serwisu, świadczona drogą elektroniczną na terytorium Polski tj. dostępna dla Klientów posiadających polskie IP.

    2.          Klient - osoba fizyczna, która zawarła Umowę o świadczenie Usługi z DW Rafael. Klientem może być jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna niepełnoletnia, aby skorzystać z serwisu, musi uzyskać wcześniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. DW Rafael zastrzega sobie prawo do żądania od niepełnoletniego Klienta przedstawienia owej zgody na wezwanie DW Rafael.

    3.          Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem i DW Rafael.

    4.          Materiał Audiowizualny – pojedyncza audycja udostępniona Klientowi w ramach świadczonych Usług, znajdująca się w ofercie DW Rafael na stronie internetowej www.kinopodaniolem.pl

    5.          Pakiet – zestawienie audycji dostępnych w ramach Usługi, znajdujących się aktualnie w ofercie DW Rafael na stronie internetowej www.kinopodaniolem.pl Wobec aktualizacji dokonywanych przez DW Rafael w zakresie dostępnej oferty materiałów audiowizualnych wchodzących w skład Pakietu ich ilość i rodzaj będzie ulegać zmianie.   

    6.          Opłata – określona kwota pieniężna, którą Klient zobowiązany jest uiszczać za Usługę. Klient może uiścić opłatę wskazaną przy danym Materiale Audiowizualnym lub opłatę za dostęp do Pakietu. Opłata jest płatna z góry przy zawarciu Umowy przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu płatności pośredniczącego w przyjmowaniu płatności, z którą aktualnie zintegrowany jest system (np. Przelewy24.pl).

 

III. UMOWA

1.         DW Rafael świadczy na rzecz Klienta Usługę w oparciu o zawartą Umowę, przy uwzględnieniu postanowień zawartych w Regulaminie.

2.         Umowa o świadczenie Usługi jest zawierania za pomocą środków porozumiewania się na odległość w tym w formie elektronicznej.

3.         Aby zawrzeć Umowę Klient musi wskazać DW Rafael adres e-mail, na który otrzyma kod umożliwiający mu korzystanie z Materiału Audiowizualnego lub z Pakietu.   

4.         Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia woli skorzystania z Usługi, na zasadach określonych prawem, z chwilą dokonania Opłaty.

5.         Wobec zawarcia przez DW Rafael i Klienta Umowy na odległość, DW Rafael prześle na wskazany adres e-mail, o którym mowa powyżej, potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z hasłem. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.  W tym celu Klient winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wysyłając je e-mailem na adres kontakt@kinopodaniolem.pl lub pismem na adres: ul. Łepkowskiego 6/39, 31-422 Kraków. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). W przypadku odstąpienie od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

6.         Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) tj. w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

7.         Wobec świadczenia przez DW Rafael Usługi na postawie Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a także specyfiki przedmiotowej Usługi, rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje po otrzymaniu od Klienta wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Wprowadzenie przez Klienta hasła, przesłanego na wskazany przez niego e-mail, na stronie internetowej: www.kinopodaniolem.pl jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy o którym mowa w ust. 5 i 6.

 

IV.    ŚWIADCZONA USŁUGA

1.         Usługa jest świadczona przez DW Rafael odpłatnie po uiszczeniu przez Klienta Opłaty  przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24.pl.

2.          Klient ma możliwość zakupienia kodu umożliwiającego mu dostęp do Materiału Audiowizualnego lub Pakietu.  

3.         Po uiszczeniu przez Klienta stosownej Opłaty oraz zaksięgowaniu Opłaty na rachunku bankowym prowadzonym dla DW Rafael, Klient otrzyma na wskazany przez niego adres e-mail kod umożliwiający mu korzystanie z Materiału Audiowizualnego lub z Pakietu.   

4.         Zakupienie przez Klienta kodu do Materiału Audiowizualnego uprawnia go do odtwarzania danej audycji przez okres 2 dni tj. 2880 minut, liczonych od momentu wprowadzenia przez Klienta kodu na stronie internetowej www.kinopodaniolem.pl

5.         Aby móc skorzystać z Usługi niezbędnym jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Opłata za Usługę nie obejmuje kosztów transmisji danych w sieci Internet, które Klient ponosi zgodnie z taryfą operatora, z usług którego korzysta.

6.         Aby móc skorzystać z Usługi urządzenie przeznaczone do odtwarzania Materiałów Audiowizualnych musi być sprawne, a także spełniać minimalne wymagania techniczne:

a)        komputer z systemem operacyjnym Windows z procesorem X86 lub x64 1.6 GHz lub wyższym oraz 1GB RAM,

b)        komputer z systemem operacyjnym Macintosh (tylko procesory Intel) z procesorem Intel Core Duo 1.83GHz lub wyższym oraz 1GB RAM,

c)         zainstalowanie wtyczki Microsoft Silverlight 4 lub nowszej - Microsoft Silverlight to technologia internetowa umożliwiająca wyświetlanie treści multimedialnych za pomocą przeglądarki. Wtyczka Silverlight jest udostępniana bezpłatnie przez jej producenta pod adresem: http://www.microsoft.com/getsilverlight,

d)        przeglądarka obsługująca dodatek Silverlight 4 lub nowszy (Windows: Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+, Chrome 12+; Mac OS: Firefox 3.6+, Safari 4+),

e)         włączony JavaScript i obsługa cookies,

f)         łącze internetowe pozwalające na oglądanie filmów w pełnej jakości: jakość SD 480p - minimum 512 kb/s, zalecane 2 Mb/s,

g)        przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, identyfikowane polskim adresem IP.

7.         Przed zawarciem umowy Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymagania techniczne określone powyżej. W przypadku braku spełniania przez sprzęt Klienta wymogów technicznych określonych powyżej DW Rafael nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi.

8.         Wszystkie opłaty wskazane na stronie internetowej www.kinopodaniolem.pl są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa.

9.     DW Rafael wystawi fakturę VAT jedynie Klientowi, który w terminie 3 miesięcy od dnia wykonania Usługi złoży pisemne żądanie oraz wskaże wszystkie dane niezbędne do wystawienia takiej faktury.

10.     Audycje zamieszczone na stronie internetowej – www.kinopodaniolem.pl stanowią utwory w rozumieniu prawa i podlegają ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11.     Zakupienie przez Klient kodu uprawnia go do korzystania z Materiału Audiowizualnego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Materiałów Audiowizualnych lub ich elementów w jakiejkolwiek formie.

12.     DW Rafael ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym Klientowi korzystającemu z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

13.     Klient korzystający z Usługi zobowiązany jest zastosować środki ostrożności uniemożliwiające osobom małoletnim dostęp do Materiału Audiowizualnego zawierającego treść mogące być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, w tym w szczególności zawierające treści o charakterze drastycznym lub zawierające przemoc. Poszczególne Materiały Audiowizualne będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

1.         DW Rafael informuje, że mogą wystąpić krótkotrwałe, trwające niedużej niż 100 godzin miesięcznie, przerwy w możliwości dostępu do Usługi, wynikające z  prowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych i technicznych.

2.         Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez DW Rafael.

3.         Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@kinopodaniolem.pl lub pisemnie na adres: Dom Wydawniczy Rafael H. Marchut, T. Balon - Mroczka sp.j., ul. Łepkowskiego 6/39, 31-422 Kraków.

4.         Reklamacja może być złożona w terminie 1 miesięca od ostatniego dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

5.         Jeżeli dla prawidłowego rozpoznania reklamacji niezbędnym będzie podanie przez Klienta dodatkowych informacji DW Rafael wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, wskazując jednocześnie termin na uzupełnienie informacji. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6.         W przypadku nierozpatrzenia przez DW Rafael reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

7.         W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej problemów z dostępem do Usługi wynikających z przyczyn leżących po stronie DW Rafael, Klientowi zostanie zapewniony ponowny dostęp do Usługi albo zostanie zwrócona Opłata za Usługę, zgodnie z żądaniem Klienta.

 

VI.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom wynikającym ze zmiany przepisów prawa lub warunków świadczenia Usługi. O wszelkich zmianach  Regulaminu Klient zostanie powiadomiony poprzez ich opublikowanie pod adresem www.kinopodaniolem.pl W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmian w Regulaminie jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy.

2.         DW Rafael jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. – dalej „Ustawa”).

3.         Dane osobowe są przetwarzane przez DW Rafael jedynie w zakresie i celu dozwolonym przepisami prawa, w tym w celu zawarcia i wykonywania Umowy, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, ale tylko w sytuacji, gdy nie narusza to praw i wolności osoby której dane dotyczą oraz realizacji praw i obowiązków DW Rafael wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

4.         Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 4 i 5 Ustawy Abonent ma prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

5.         Korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować drogą elektroniczną na adres: prywatnosc@kinopodaniolem.pl lub pisemnie na adres: Dom Wydawniczy Rafael H. Marchut, T. Balon - Mroczka sp.j., ul. Łepkowskiego 6/39, 31-422 Kraków.

6.         Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej www.kinopodaniolem.pl przed zawarciem Umowy, a także na każde żądanie Klienta, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7.         W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

8.         Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

9.         Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.